Intensieve Behandeling Autisme

Intensieve Behandeling Autisme (IBA)

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor maximaal 16 volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Focus ligt op het omgaan met autisme, het verbeteren van zelf- en emotieregulatievaardigheden, het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van het sociaal en professioneel netwerk. Komend jaar wordt het team geschoold in Dialectische gedragstherapie en zal het team volgens deze principes gaan werken. Dit doen we in een context die rekening houdt met  behoeften en mogelijkheden van mensen met autisme.

Opnameduur is maximaal 9 maanden.

 

Opbouw Intensieve Behandeling Autisme:

a. Poliklinisch voortraject (vanaf 8 weken voor opname)

Doelen: elkaar leren kennen, overeenstemming bereiken over behandeldoelen en wijze van samenwerken, aanvullende diagnostiek, maken werkplan en voorlopig dagprogramma.

Inhoud: gesprek met de regiebehandelaar en systeemtherapeut, contact met de procesbegeleider, invullen van een aantal vragenlijsten en het doorlopen van een e-module.

b. Klinische behandeling: maximaal 9 maanden

Er is een vaste dagelijkse structuur met daarin een afwisseling van eetmomenten, vrije tijd en planningsmomenten. Daarnaast zijn er 4 blokken op een dag waarin dagbesteding, sport, groepstrainingen, individuele begeleidingsgesprekken en therapieën aangeboden worden, zoals:

 • Programma-onderdelen gericht op aanleren van zelf- en emotieregulatie vaardigheden (signaleringsplan; individuele DGT, vaardigheidstraining in een groep, psychomotore therapie, muziektherapie).

 • Aanvullende therapieën indien geïndiceerd zoals: verwerkingsgerichte psychotherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, COMET, systeemtherapie, farmacotherapie.

 • Programma-onderdelen gericht op het begrijpen hoe autisme bij de cliënt werkt, ontdekken wat bij hem of haar past en wat helpt om beter met gevolgen om te gaan (psycho-educatie, diverse trainingen, e-modules, gesprekken met begeleiders en ervaringsdeskundige).

   

  Globaal zijn 3 fasen te onderscheiden tijdens een klinische opname van 9 maanden:

 1. Focus fase 1 (ongeveer 2 maanden): opbouwen van een ritme en start van diverse programma-onderdelen, procesdiagnostiek, ontwikkelen van goede samenwerking tegen gedragingen die schadelijk zijn bijv. zelfbeschadiging) en/of gedrag wat behandeling in de weg zit (bijv. vermijding).

  Evaluatie met cliënt en (professionele) naastbetrokkenen. Beslismoment om behandeling wel of niet voort te zetten in geval van een proefopname.

 2. Focus fase 2 (ongeveer 4 maanden): aanleren van zelf- en emotieregulatie vaardigheden en behandeling overige psychische problemen zoals traumagelateerde klachten, angst, dwang, stemmingsproblemen.

  Evaluatie met cliënt en (professionele) naastbetrokkenen.

 3. Focus fase 3 (ongeveer 3 maanden): herhalen van vaardigheden en toepassen van vaardigheden in eigen omgeving, vergroten zelfredzaamheid, ondersteuning bij identiteitsgebonden vragen; in samenwerking met verwijzer en naastbetrokkenen onderzoeken wat betekenis/ perspectief geeft op langere termijn (qua wonen, daginvulling/ sociale contacten).

  Evaluatie met cliënt en (professionele) naastbetrokkenen.

c. Poliklinisch natraject: maximaal 4 weken

 • Gesprek met en overdracht aan de verwijzer.

 • Indien wenselijk en haalbaar: 2 follow-upgesprekken (telefonisch of face to face) met de cliënt.

 • Consultatiemogelijkheid door (professionele) naastbetrokkenen.

 

Meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor normaal begaafde volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Naast het autisme zijn veel voorkomende problemen: angst/vermijding, dwang, eetproblemen, lichamelijke uitvalsverschijnselen, somberheid, gedachtes aan de dood, zelfbeschadiging of middelengebruik. Sommige van deze klachten zijn een gevolg van langdurige overvraging en het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Andere gedragingen zijn een inadequate manier geworden om zichzelf te reguleren en grip te houden. De insteek van onze behandeling is gericht op het doorbreken van juist die problemen en/of interactionele patronen, waardoor de ontwikkeling van de cliënt in een impasse terecht is gekomen. We geloven dat overnemen van regie van de cliënt (via dwingen of voortdurend zorgen) op langere termijn diens autonomie ondermijnt. We behandelen daarom separeervrij. Er is enkel een Psychiatrische Intensive Care Unit (PICU), waar cliënten die ontregeld of ernstig overprikkeld zijn tijdelijk kunnen verblijven met extra ondersteuning. De ruimte is van binnen uit open te doen. Goede en gelijkwaardige samenwerking met de cliënt en zijn omgeving vinden we daarom van groot belang. Cruciaal is ook dat er voor start van de opname al een concreet perspectief is voor een passende vervolgplek voor wonen, behandeling en begeleiding na opname, zodat we gericht daar naar toe kunnen werken.  

Focus op de IBA ligt op het omgaan met autisme en het beter begrijpen van zichzelf in relatie tot de omgeving, het verbeteren van zelf- en emotieregulatie, het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van het sociaal en professioneel netwerk, zodat onze cliënt en diens omgeving weer met elkaar verder kunnen.

We behandelen eerder genoemde bijkomende problemen, mits ze niet zodanig op de voorgrond staan dat ze om gespecialiseerde behandeling vragen. Soms werken we daarin samen met gespecialiseerde ketenpartners. Zie verder de contra-indicaties klinische behandeling (link toevoegen). Bovenregionale opnames zijn mogelijk.

Het IBA-team wordt komend jaar geschoold in Dialectische GedragsTherapie (DGT) om cliënten gerichter vaardigheden aan te leren op het gebied van zelf- en emotieregulatie en de omgang met zichzelf en anderen.

Zorgproces van aanmelding tot opname

Aanmelding – screening – indicatiestelling (streefduur: 7 weken):

De aanmelding kan alleen gedaan worden door een verwijzer uit de specialistische GGZ via het invullen van het aanmeldformulier (link). Aanmeldingen voor het Specialistisch Centrum Autisme Lorna Wing komen op één plek binnen, waarna de screeners bekijken of de informatie compleet is en of de cliënt mogelijk geholpen zou kunnen worden door Lorna Wing via consultatie, second opinion diagnostiek en behandelen, ambulant meebehandelen en/ of klinische opname. De cliënt en verwijzer kunnen op het formulier een voorkeur aangeven voor type aanbod en klinische setting. Wanneer de informatie compleet is en de vraag als passend bij Lorna Wing wordt gezien, worden cliënt en naastbetrokkenen uitgenodigd voor een indicatiegesprek met een regiebehandelaar en procesbegeleider. De uitslag hiervan wordt met de cliënt en verwijzer besproken en gedeeld. In geval van een (voorlopige) indicatie voor opname vindt vervolgens een verdiepend intakegesprek plaats en aanvullende diagnostiek. Bij een positieve indicatie voor IBA wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de kliniek en de verwijzer opgesteld met betrekking tot het garanderen van vervolgzorg voor de cliënt na afloop van de behandeling.

Indicatiestelling -  poliklinisch voortraject (ong. 8 weken) – opname:

De tijd tussen indicatiestelling en de start van het poliklinisch voortraject kan verschillen, afhankelijk van de wachtlijst van dat moment (zie link naar overzicht geschatte wachttijden). Het voortraject start ongeveer 8 weken voor opname.

Locatie

Intensieve Behandeling Autisme is gevestigd in het gebouw Lorna Wing, op het terrein Brinkgreven, Nico Bolkensteinlaan 1 in Deventer. Cliënten hebben een eigen slaapkamer, douche en toilet. Er is plek voor maximaal 16 volwassenen, verdeeld over 2 vleugels.

Informatie voor patiënten

Aanmelden