Reach-Aut, Academische Werkplaats Autisme verbindt wetenschap en praktijk

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Reach-Aut, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en het Dr. Leo Kannerhuis Expertise- en Behandelcentrum voor Autisme, wil hier verandering in brengen.

Onderzoek naar autisme richt zich vaak primair op kinderen en veel minder op volwassenen en ouderen. Reach-Aut richt zich op onderzoek in de gehele levensloop. Zij haakt daarmee in op het (vervolg)advies van de Gezondheidsraad over de kennisinfrastructuur. In dit advies worden vijf onderzoeksdomeinen benoemd die prioriteit moeten krijgen. Deze domeinen worden onderschreven door de staatssecretaris en vormen ook de basis voor Reach-Aut.

Levensloop als richtsnoer
Binnen Reach-Aut wordt gewerkt met zeven projectgroepen met thema’s die betrekking hebben op (transities in) de levensloop. Reach-Aut richt zich op thema’s die voor de gehele levensloop van belang zijn zoals risico- & succesfactoren gedurende de levensloop, de kwaliteit van het digitale (zorg)netwerk en begrijpelijke informatie over genetische kennis. Daarnaast worden thema’s uitgewerkt die aandacht behoeven omdat het gaat om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut. Denk aan transities in het onderwijs en inzicht en toepassing van kennis voor mensen met autisme van 55+. Tot slot komt complexe problematiek en forse hulpvragen aan bod waar voor zorg én beleid winst te behalen is zoals ASS klinische crisishulpverlening en zelfstandigheidontwikkeling binnen multiplex gezin. Over vier jaar zijn er concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

Financiering
Reach-Aut heeft voor de uitvoering naast 1,8 miljoen eigen middelen een subsidie ontvangen van ZonMw van 110.000 euro voor een periode van vier jaar. Tegelijkertijd heeft ZonMw de academische werkplaats Samen Doen een subsidie vertrekt. Samen Doen en Reach-Aut werken samen en gaan ook een verbinding aan met de commissie Vanuit Autisme Bekeken die geïnitieerd is door het ministerie van VWS.

Missie
De missie van Reach-Aut is het tot stand brengen van een duurzame verbinding van kennis over autisme uit de praktijk en de wetenschap. Doel is de kwaliteit van leven van mensen met autisme en naastbetrokkenen te verhogen.

Partners
Reach-Aut  is een samenwerkingsverband  waarin de UvA (leerstoel Autisme, prof. dr. Hilde Geurts), Dr. Leo Kannerhuis, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), UMCU, VU, Parnassiagroep,  Dimence  en Leo Kannerhuis Nederland zich als partners en medefinanciers verbonden hebben. PAS en de NVA zijn structureel verbonden in alle (deel)projecten en is er een brede en diverse ring van veldpartners aan de werkplaats verbonden. Namens Dimence is het Centrum Ontwikkelingsstoornissen onderdeel van Reach-out en leidt het deelproject ‘Klinische crisisbehandeling bij autisme’.

Meer informatie
Astrid van Dijk, Dr. Leo Kannerhuis, a.vandijk@leokannerhuis.nl
www.reach-aut.nl